{"data_type":"application\/json","type":"article","data":{"id":"171","title":"MB HOLD\u0130NG\u2019\u0130N MEGE GURURU","content":"

\r\n\tEn h\u0131zl\u0131 büyüyen \u015firketleri belirleyen Türkiye 100 yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n ödül töreninde MB Holding’in Ayd\u0131n’da ki yat\u0131r\u0131m\u0131 Menderes Jeotermal Elektrik Üretim A.\u015e. ile Türkiye’nin en h\u0131zl\u0131 büyüyen 100 \u015firketi aras\u0131nda yer ald\u0131.<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\t
\r\n\tÖdül töreni sonras\u0131 aç\u0131klamalarda bulunan MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 ve Uluslararas\u0131 Jeotermal Enerji Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, “TOBB’un gerçekle\u015ftirdi\u011fi bu anlaml\u0131 organizasyonu çok ba\u015far\u0131l\u0131 buluyorum. Bu ödül Anadolu sermayesinin geli\u015fmesi aç\u0131s\u0131ndan te\u015fvik edici bir yar\u0131\u015fma.
\r\n\tTürkiye’de ki bu çal\u0131\u015fma Reis-i Cumhurumuz Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan ve TOBB Ba\u015fkan\u0131 Say\u0131n Rifat Hisarc\u0131kl\u0131o\u011flu’nun te\u015fvik edici bu çal\u0131\u015fmalar\u0131 Türkiye’de ki bu ve benzeri \u015firketleri onure edecek ve onlar\u0131 daha ileri noktalara götürecek doping etkisi yapacakt\u0131r. Bundan dolay\u0131 bu çal\u0131\u015fmalar\u0131n memleketimiz yarar\u0131na çok yararl\u0131 olaca\u011f\u0131na inan\u0131yorum.
\r\n\tBiz memleket a\u015f\u0131\u011f\u0131 insanlar\u0131z Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden 2023 y\u0131l\u0131nda çok ilerde olaca\u011f\u0131na ve tüm Ortado\u011fuda Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n himayelerinde yap\u0131lan insani yard\u0131mlar ve imar faaliyetleri gibi bizim in\u015faa edece\u011fimizin bilinmesini isterim.
\r\n\tBizden ba\u015fka hiçbir millet onlar\u0131n \u0131zd\u0131raplar\u0131n\u0131 dindiremez. Allah’\u0131n izniyle bunu biz gerçekle\u015ftirece\u011fiz. Ayd\u0131n’da yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu yat\u0131r\u0131m ile biz de En h\u0131zl\u0131 büyüyen \u015firketler aras\u0131nda ödüle lay\u0131k görüldük. Menderes Jeotermal yat\u0131r\u0131m\u0131m\u0131z, Türkiye’nin enerji arz\u0131 aç\u0131s\u0131ndan 2 milyar TL’ye kar\u015f\u0131l\u0131k gelmektedir.
\r\n\tYani Türkiye’nin yurt d\u0131\u015f\u0131ndan gerçekle\u015ftirece\u011fi petrol, do\u011falgaz ve benzeri al\u0131mlara kar\u015f\u0131l\u0131k ödeyece\u011fi bu para hazinemizde kalmaktad\u0131r. Bu organizasyonda ödül alan \u015firketler, Türkiye’nin güçlü bir ülke oldu\u011funun göstergesidir. Etraf\u0131m\u0131zda ya\u015fanan onca olumsuzlu\u011fa kar\u015f\u0131n çok ba\u015far\u0131l\u0131 ve güzel i\u015flerin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatmaktad\u0131r. Bu organizasyonda eme\u011fi geçen herkese, ba\u015fta TOBB Ba\u015fkan\u0131 Rifat Hisarc\u0131kl\u0131o\u011flu olmak üzere tüm eme\u011fi geçenlere te\u015fekkür ediyorum. Ödül alanlar\u0131 tebrik ediyorum” dedi. 
\r\n\tMENDERES GEOTHERMAL ELEKTR\u0130K A.\u015e.
\r\n\tMenderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e. 1999 y\u0131l\u0131nda kurulmu\u015f olup, merkezi Ayd\u0131n’da bulunmaktad\u0131r. Jeotermal enerjiden elektrik üreterek, MB Holding bünyesindeki tesislerin ve di\u011fer sanayi tesislerinin elektrik ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak amac\u0131yla kurulmu\u015f bir yat\u0131r\u0131m firmas\u0131d\u0131r. May\u0131s 2006’da faaliyete geçmi\u015f olan 8,5 MWe kapasitesindeki Dora–1 Jeotermal Enerji Santrali Türkiye’nin ilk özel jeotermal enerji santrali olmas\u0131 bak\u0131m\u0131ndan büyük önem ta\u015f\u0131makta, MB Holding için bir k\u0131vanç kayna\u011f\u0131 olu\u015fturmaktad\u0131r. 2010 y\u0131l\u0131nda üretime geçen Dora-2'yi takriben, 2013 y\u0131l\u0131nda Dora-3 faaliyte geçmi\u015ftir. 2016 y\u0131l\u0131nda ise Dora-4'ün faaliyete geçmesi planlanmaktad\u0131r. Tesis; dünyada 35 ülkede uygulanan, jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretim teknolojisi en yaygin olarak kullanilan, hava sogutmal\u0131 Binary System-Organic Rankine Cycle sistemini kullanmaktad\u0131r. \u015eirketimiz; Ayd\u0131n, Sultanhisar-Salavatl\u0131 Jeotermal Sahas\u0131ndaki, mevcut AS-1 ve AS-2 üretim kuyular\u0131ndan elde edilen, 170°C s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131ndaki jeotermal ak\u0131\u015fkan\u0131n; 170°C ile 78°C aras\u0131ndaki termal \u0131s\u0131s\u0131n\u0131, elektrik enerjisi üretimi amac\u0131 ile kullanmaktad\u0131r. Jeotermal ak\u0131\u015fkan; elektrik üretimi için, \u0131s\u0131 esanjörlerinden geçirilmekte ve jeotermal ak\u0131\u015fkan\u0131n \u0131s\u0131 enerjisi ikincil ak\u0131\u015fkan olan hidrokarbona nakledilmektedir. Buharla\u015ft\u0131r\u0131lan ikincil ak\u0131\u015fkan, türbin ve jeneratör vas\u0131tas\u0131yla elektrik üretmektedir. Proses sonunda 78°C’ye so\u011fuyan jeotermal ak\u0131\u015fkan, ASR-1 re-enjeksiyon kuyusu vas\u0131tas\u0131yla rezervuara geri bas\u0131lmaktad\u0131r. Bu sayede rezervuar parametrelerinin korunmas\u0131 ve devaml\u0131l\u0131\u011f\u0131 sa\u011flanmaktad\u0131r. Ayr\u0131ca elektrik enerjisi üretildikten sonra meydana gelen at\u0131k \u0131s\u0131, entegre tesis içinde kullan\u0131lmaktad\u0131r. Tesis’te, re-enjeksiyon uygulanmakta oldugu için, kesinlikle çevre kirlili\u011fi söz konusu olmamakta ve jeotermal ak\u0131\u015fkan, atmosfere aç\u0131lmamaktad\u0131r. Ayr\u0131ca kuyu ba\u015f\u0131na inhibitör ve dozajlama pompas\u0131 tesis edilerek, jeotermal ak\u0131\u015fkan\u0131n kuyu içinde korozyon ve silis çökelmelerine yol açmas\u0131 önlenmektedir.<\/p>\r\n","langsTitle":{"tr":"MB HOLD\u0130NG\u2019\u0130N MEGE GURURU","en":"MB HOLD\u0130NG\u2019\u0130N MEGE GURURU"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tEn h\u0131zl\u0131 büyüyen \u015firketleri belirleyen Türkiye 100 yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n ödül töreninde MB Holding’in Ayd\u0131n’da ki yat\u0131r\u0131m\u0131 Menderes Jeotermal Elektrik Üretim A.\u015e. ile Türkiye’nin en h\u0131zl\u0131 büyüyen 100 \u015firketi aras\u0131nda yer ald\u0131.<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\t
\r\n\tÖdül töreni sonras\u0131 aç\u0131klamalarda bulunan MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 ve Uluslararas\u0131 Jeotermal Enerji Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, “TOBB’un gerçekle\u015ftirdi\u011fi bu anlaml\u0131 organizasyonu çok ba\u015far\u0131l\u0131 buluyorum. Bu ödül Anadolu sermayesinin geli\u015fmesi aç\u0131s\u0131ndan te\u015fvik edici bir yar\u0131\u015fma.
\r\n\tTürkiye’de ki bu çal\u0131\u015fma Reis-i Cumhurumuz Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan ve TOBB Ba\u015fkan\u0131 Say\u0131n Rifat Hisarc\u0131kl\u0131o\u011flu’nun te\u015fvik edici bu çal\u0131\u015fmalar\u0131 Türkiye’de ki bu ve benzeri \u015firketleri onure edecek ve onlar\u0131 daha ileri noktalara götürecek doping etkisi yapacakt\u0131r. Bundan dolay\u0131 bu çal\u0131\u015fmalar\u0131n memleketimiz yarar\u0131na çok yararl\u0131 olaca\u011f\u0131na inan\u0131yorum.
\r\n\tBiz memleket a\u015f\u0131\u011f\u0131 insanlar\u0131z Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden 2023 y\u0131l\u0131nda çok ilerde olaca\u011f\u0131na ve tüm Ortado\u011fuda Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n himayelerinde yap\u0131lan insani yard\u0131mlar ve imar faaliyetleri gibi bizim in\u015faa edece\u011fimizin bilinmesini isterim.
\r\n\tBizden ba\u015fka hiçbir millet onlar\u0131n \u0131zd\u0131raplar\u0131n\u0131 dindiremez. Allah’\u0131n izniyle bunu biz gerçekle\u015ftirece\u011fiz. Ayd\u0131n’da yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu yat\u0131r\u0131m ile biz de En h\u0131zl\u0131 büyüyen \u015firketler aras\u0131nda ödüle lay\u0131k görüldük. Menderes Jeotermal yat\u0131r\u0131m\u0131m\u0131z, Türkiye’nin enerji arz\u0131 aç\u0131s\u0131ndan 2 milyar TL’ye kar\u015f\u0131l\u0131k gelmektedir.
\r\n\tYani Türkiye’nin yurt d\u0131\u015f\u0131ndan gerçekle\u015ftirece\u011fi petrol, do\u011falgaz ve benzeri al\u0131mlara kar\u015f\u0131l\u0131k ödeyece\u011fi bu para hazinemizde kalmaktad\u0131r. Bu organizasyonda ödül alan \u015firketler, Türkiye’nin güçlü bir ülke oldu\u011funun göstergesidir. Etraf\u0131m\u0131zda ya\u015fanan onca olumsuzlu\u011fa kar\u015f\u0131n çok ba\u015far\u0131l\u0131 ve güzel i\u015flerin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatmaktad\u0131r. Bu organizasyonda eme\u011fi geçen herkese, ba\u015fta TOBB Ba\u015fkan\u0131 Rifat Hisarc\u0131kl\u0131o\u011flu olmak üzere tüm eme\u011fi geçenlere te\u015fekkür ediyorum. Ödül alanlar\u0131 tebrik ediyorum” dedi. 
\r\n\tMENDERES GEOTHERMAL ELEKTR\u0130K A.\u015e.
\r\n\tMenderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e. 1999 y\u0131l\u0131nda kurulmu\u015f olup, merkezi Ayd\u0131n’da bulunmaktad\u0131r. Jeotermal enerjiden elektrik üreterek, MB Holding bünyesindeki tesislerin ve di\u011fer sanayi tesislerinin elektrik ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak amac\u0131yla kurulmu\u015f bir yat\u0131r\u0131m firmas\u0131d\u0131r. May\u0131s 2006’da faaliyete geçmi\u015f olan 8,5 MWe kapasitesindeki Dora–1 Jeotermal Enerji Santrali Türkiye’nin ilk özel jeotermal enerji santrali olmas\u0131 bak\u0131m\u0131ndan büyük önem ta\u015f\u0131makta, MB Holding için bir k\u0131vanç kayna\u011f\u0131 olu\u015fturmaktad\u0131r. 2010 y\u0131l\u0131nda üretime geçen Dora-2'yi takriben, 2013 y\u0131l\u0131nda Dora-3 faaliyte geçmi\u015ftir. 2016 y\u0131l\u0131nda ise Dora-4'ün faaliyete geçmesi planlanmaktad\u0131r. Tesis; dünyada 35 ülkede uygulanan, jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretim teknolojisi en yaygin olarak kullanilan, hava sogutmal\u0131 Binary System-Organic Rankine Cycle sistemini kullanmaktad\u0131r. \u015eirketimiz; Ayd\u0131n, Sultanhisar-Salavatl\u0131 Jeotermal Sahas\u0131ndaki, mevcut AS-1 ve AS-2 üretim kuyular\u0131ndan elde edilen, 170°C s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131ndaki jeotermal ak\u0131\u015fkan\u0131n; 170°C ile 78°C aras\u0131ndaki termal \u0131s\u0131s\u0131n\u0131, elektrik enerjisi üretimi amac\u0131 ile kullanmaktad\u0131r. Jeotermal ak\u0131\u015fkan; elektrik üretimi için, \u0131s\u0131 esanjörlerinden geçirilmekte ve jeotermal ak\u0131\u015fkan\u0131n \u0131s\u0131 enerjisi ikincil ak\u0131\u015fkan olan hidrokarbona nakledilmektedir. Buharla\u015ft\u0131r\u0131lan ikincil ak\u0131\u015fkan, türbin ve jeneratör vas\u0131tas\u0131yla elektrik üretmektedir. Proses sonunda 78°C’ye so\u011fuyan jeotermal ak\u0131\u015fkan, ASR-1 re-enjeksiyon kuyusu vas\u0131tas\u0131yla rezervuara geri bas\u0131lmaktad\u0131r. Bu sayede rezervuar parametrelerinin korunmas\u0131 ve devaml\u0131l\u0131\u011f\u0131 sa\u011flanmaktad\u0131r. Ayr\u0131ca elektrik enerjisi üretildikten sonra meydana gelen at\u0131k \u0131s\u0131, entegre tesis içinde kullan\u0131lmaktad\u0131r. Tesis’te, re-enjeksiyon uygulanmakta oldugu için, kesinlikle çevre kirlili\u011fi söz konusu olmamakta ve jeotermal ak\u0131\u015fkan, atmosfere aç\u0131lmamaktad\u0131r. Ayr\u0131ca kuyu ba\u015f\u0131na inhibitör ve dozajlama pompas\u0131 tesis edilerek, jeotermal ak\u0131\u015fkan\u0131n kuyu içinde korozyon ve silis çökelmelerine yol açmas\u0131 önlenmektedir.<\/p>\r\n","en":"

\r\n\tEn h\u0131zl\u0131 büyüyen \u015firketleri belirleyen Türkiye 100 yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n ödül töreninde MB Holding’in Ayd\u0131n’da ki yat\u0131r\u0131m\u0131 Menderes Jeotermal Elektrik Üretim A.\u015e. ile Türkiye’nin en h\u0131zl\u0131 büyüyen 100 \u015firketi aras\u0131nda yer ald\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\t
\r\n\tÖdül töreni sonras\u0131 aç\u0131klamalarda bulunan MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 ve Uluslararas\u0131 Jeotermal Enerji Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, “TOBB’un gerçekle\u015ftirdi\u011fi bu anlaml\u0131 organizasyonu çok ba\u015far\u0131l\u0131 buluyorum. Bu ödül Anadolu sermayesinin geli\u015fmesi aç\u0131s\u0131ndan te\u015fvik edici bir yar\u0131\u015fma.
\r\n\tTürkiye’de ki bu çal\u0131\u015fma Reis-i Cumhurumuz Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan ve TOBB Ba\u015fkan\u0131 Say\u0131n Rifat Hisarc\u0131kl\u0131o\u011flu’nun te\u015fvik edici bu çal\u0131\u015fmalar\u0131 Türkiye’de ki bu ve benzeri \u015firketleri onure edecek ve onlar\u0131 daha ileri noktalara götürecek doping etkisi yapacakt\u0131r. Bundan dolay\u0131 bu çal\u0131\u015fmalar\u0131n memleketimiz yarar\u0131na çok yararl\u0131 olaca\u011f\u0131na inan\u0131yorum.
\r\n\tBiz memleket a\u015f\u0131\u011f\u0131 insanlar\u0131z Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden 2023 y\u0131l\u0131nda çok ilerde olaca\u011f\u0131na ve tüm Ortado\u011fuda Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n himayelerinde yap\u0131lan insani yard\u0131mlar ve imar faaliyetleri gibi bizim in\u015faa edece\u011fimizin bilinmesini isterim.
\r\n\tBizden ba\u015fka hiçbir millet onlar\u0131n \u0131zd\u0131raplar\u0131n\u0131 dindiremez. Allah’\u0131n izniyle bunu biz gerçekle\u015ftirece\u011fiz. Ayd\u0131n’da yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu yat\u0131r\u0131m ile biz de En h\u0131zl\u0131 büyüyen \u015firketler aras\u0131nda ödüle lay\u0131k görüldük. Menderes Jeotermal yat\u0131r\u0131m\u0131m\u0131z, Türkiye’nin enerji arz\u0131 aç\u0131s\u0131ndan 2 milyar TL’ye kar\u015f\u0131l\u0131k gelmektedir.
\r\n\tYani Türkiye’nin yurt d\u0131\u015f\u0131ndan gerçekle\u015ftirece\u011fi petrol, do\u011falgaz ve benzeri al\u0131mlara kar\u015f\u0131l\u0131k ödeyece\u011fi bu para hazinemizde kalmaktad\u0131r. Bu organizasyonda ödül alan \u015firketler, Türkiye’nin güçlü bir ülke oldu\u011funun göstergesidir. Etraf\u0131m\u0131zda ya\u015fanan onca olumsuzlu\u011fa kar\u015f\u0131n çok ba\u015far\u0131l\u0131 ve güzel i\u015flerin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatmaktad\u0131r. Bu organizasyonda eme\u011fi geçen herkese, ba\u015fta TOBB Ba\u015fkan\u0131 Rifat Hisarc\u0131kl\u0131o\u011flu olmak üzere tüm eme\u011fi geçenlere te\u015fekkür ediyorum. Ödül alanlar\u0131 tebrik ediyorum” dedi. 
\r\n\tMENDERES GEOTHERMAL ELEKTR\u0130K A.\u015e.
\r\n\tMenderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e. 1999 y\u0131l\u0131nda kurulmu\u015f olup, merkezi Ayd\u0131n’da bulunmaktad\u0131r. Jeotermal enerjiden elektrik üreterek, MB Holding bünyesindeki tesislerin ve di\u011fer sanayi tesislerinin elektrik ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak amac\u0131yla kurulmu\u015f bir yat\u0131r\u0131m firmas\u0131d\u0131r. May\u0131s 2006’da faaliyete geçmi\u015f olan 8,5 MWe kapasitesindeki Dora–1 Jeotermal Enerji Santrali Türkiye’nin ilk özel jeotermal enerji santrali olmas\u0131 bak\u0131m\u0131ndan büyük önem ta\u015f\u0131makta, MB Holding için bir k\u0131vanç kayna\u011f\u0131 olu\u015fturmaktad\u0131r. 2010 y\u0131l\u0131nda üretime geçen Dora-2'yi takriben, 2013 y\u0131l\u0131nda Dora-3 faaliyte geçmi\u015ftir. 2016 y\u0131l\u0131nda ise Dora-4'ün faaliyete geçmesi planlanmaktad\u0131r. Tesis; dünyada 35 ülkede uygulanan, jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretim teknolojisi en yaygin olarak kullanilan, hava sogutmal\u0131 Binary System-Organic Rankine Cycle sistemini kullanmaktad\u0131r. \u015eirketimiz; Ayd\u0131n, Sultanhisar-Salavatl\u0131 Jeotermal Sahas\u0131ndaki, mevcut AS-1 ve AS-2 üretim kuyular\u0131ndan elde edilen, 170°C s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131ndaki jeotermal ak\u0131\u015fkan\u0131n; 170°C ile 78°C aras\u0131ndaki termal \u0131s\u0131s\u0131n\u0131, elektrik enerjisi üretimi amac\u0131 ile kullanmaktad\u0131r. Jeotermal ak\u0131\u015fkan; elektrik üretimi için, \u0131s\u0131 esanjörlerinden geçirilmekte ve jeotermal ak\u0131\u015fkan\u0131n \u0131s\u0131 enerjisi ikincil ak\u0131\u015fkan olan hidrokarbona nakledilmektedir. Buharla\u015ft\u0131r\u0131lan ikincil ak\u0131\u015fkan, türbin ve jeneratör vas\u0131tas\u0131yla elektrik üretmektedir. Proses sonunda 78°C’ye so\u011fuyan jeotermal ak\u0131\u015fkan, ASR-1 re-enjeksiyon kuyusu vas\u0131tas\u0131yla rezervuara geri bas\u0131lmaktad\u0131r. Bu sayede rezervuar parametrelerinin korunmas\u0131 ve devaml\u0131l\u0131\u011f\u0131 sa\u011flanmaktad\u0131r. Ayr\u0131ca elektrik enerjisi üretildikten sonra meydana gelen at\u0131k \u0131s\u0131, entegre tesis içinde kullan\u0131lmaktad\u0131r. Tesis’te, re-enjeksiyon uygulanmakta oldugu için, kesinlikle çevre kirlili\u011fi söz konusu olmamakta ve jeotermal ak\u0131\u015fkan, atmosfere aç\u0131lmamaktad\u0131r. Ayr\u0131ca kuyu ba\u015f\u0131na inhibitör ve dozajlama pompas\u0131 tesis edilerek, jeotermal ak\u0131\u015fkan\u0131n kuyu içinde korozyon ve silis çökelmelerine yol açmas\u0131 önlenmektedir.<\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"","en":""},"langsDescription":{"tr":"MB HOLD\u0130NG\u2019\u0130N MEGE GURURU","en":"MB HOLD\u0130NG\u2019\u0130N MEGE GURURU"},"cat_id":"14","catTitle":"Bas\u0131nda MB Holding","keywords":"","description":"MB HOLD\u0130NG\u2019\u0130N MEGE GURURU","address":null,"phone":null,"fax":null,"website":null,"active":"1","home":"1","date":null,"special":"0","seoLink":"http:\/\/www.mb.com.tr\/tr\/basinda-mb-holding\/mb-holding-in-mege-gururu","catSeoLink":"http:\/\/www.mb.com.tr\/tr\/basinda-mb-holding","picture":{"id":"1373","title":false,"content":false,"langsTitle":{"tr":null,"en":null},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/mb.com.tr\/upload\/thumb\/image588b9473b24b4.jpg","normalImage":"http:\/\/mb.com.tr\/upload\/normal\/image588b9473b24b4.jpg","bigImage":"http:\/\/mb.com.tr\/upload\/big\/image588b9473b24b4.jpg","orgImage":"http:\/\/mb.com.tr\/upload\/original\/image588b9473b24b4.jpg","smallImage":"http:\/\/mb.com.tr\/upload\/small\/image588b9473b24b4.jpg","fileName":"image588b9473b24b4.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"1373","title":false,"content":false,"langsTitle":{"tr":null,"en":null},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/mb.com.tr\/upload\/thumb\/image588b9473b24b4.jpg","normalImage":"http:\/\/mb.com.tr\/upload\/normal\/image588b9473b24b4.jpg","bigImage":"http:\/\/mb.com.tr\/upload\/big\/image588b9473b24b4.jpg","orgImage":"http:\/\/mb.com.tr\/upload\/original\/image588b9473b24b4.jpg","smallImage":"http:\/\/mb.com.tr\/upload\/small\/image588b9473b24b4.jpg","fileName":"image588b9473b24b4.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"modulename":"article","files":false,"videos":null,"gallery":false,"formattedAddress":null,"artCatSeoLink":"http:\/\/www.mb.com.tr\/tr\/basinda-mb-holding","email":null,"yil":null,"latitude":null,"longitude":null,"template":{"id":"17","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/mb.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"},"dateFormat":null,"seoTitle":"mb-holding-in-mege-gururu","youtubes":false}}